รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแวรอนิง แวเด็ง

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์tc-707@krasaesin.ac.th