สถิติจำนวนนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม
ม.1 ม.1/1 18 15 33
ม.1/2 19 13 32
รวม ม.1 37 28 65
ม.2 ม.2/1 9 18 27
ม.2/2 9 15 24
ม.2/3 7 15 22
รวม ม.2 25 48 73
ม.3 ม.3/1 10 18 28
ม.3/2 4 10 14
ม.3/3 9 8 17
รวม ม.3 23 36 59
รวม ม.ต้น 85 112 197
ม.4 ม.4/1 7 9 16
ม.4/2 6 9 15
รวม ม.4 13 18 31
ม.5 ม.5/1 2 17 19
ม.5/2 4 8 12
รวม ม.5 6 25 31
ม.6 ม.6/1 11 11 22
ม.6/2 10 16 26
รวม ม.6 21 27 48
รวม ม.ปลาย 40 70 110
รวมทั้งหมด 125 182 307
    
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com