Download

rar
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560.rar
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ณ วันที่ 5 มิ.ย. 2560)
rar
ไฟล์รายชื่อนักเรียน(excel)ภาค2/2559.rar
ไฟล์รายชื่อนักเรียน(excel)ภาค2/2559
rar
รายชื่อนักเรียน 1/2559.rar
ไฟล์รายชื่อนักเรียน(excel)
pdf
รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET 2558
pdf
บทสรุปสำหรับผู้บริหารคุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET.pdf
บทสรุปสำหรับผู้บริหารคุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET 2558
pdf
ถอดประสบการณ์งานสอนเด่นครูผู้สอน.pdf
ถอดประสบการณ์งานสอนเด่นครูผู้สอน
pdf
ถอดประสบการณ์งานสอนเด่นครูคณิตศาสตร์.pdf
ถอดประสบการณ์งานสอนเด่นครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
pdf
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน และนิเทศติดตาม ประเมินผล.pdf
คู่มือแนวทางการดำเนินงาน และนิเทศติดตาม ประเมินผล "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com