รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพิษณา บัวชุม

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

ตำแหน่งครูการงานอาชีพฯ , งานสารบรรณ , งานบัญชี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์tc-701@krasaesin.ac.th

^

โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ที่อยู่ 124 ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทร 074-399-043 โทรสาร 074-399-261 e-mail : krasaesin043@gmail.com