หลักฐานการสมัครเรียน

11 กรกฎาคม 2024 at 13:34 น. #648
  1. รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5 นิ้ว
  2. หลักฐานการจบ ป.6 หรือ ม.3
  3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา และมารดา
  4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน