ตอบกลับไปยัง: หลักฐานอะไรบ้าง

admin
11 กรกฎาคม 2024 at 13:37 น. #650

1. รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1.5 นิ้ว
2. หลักฐานการจบ ป.6 หรือ ม.3
3. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา และมารดา
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน